Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.


Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

Details van het Privacy beleid van Chimed Chinese Geneeskunde.

Hieronder vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

 • Contact gegevens zorgverlener en tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming:
  Linda Hazenberg. Wesselernering 48, 7544 JC Enschede. Tel: 053-477558906-38554458
  www.chimed.nl Email: linda@chimed.nl
 • Doelstelling gegevensvastlegging: Ten behoeve van een paramedische behandeling, verwijzing, administratie, facturering consulten, bestellingen Chinese kruiden (indien noodzakelijk), voldoen aan wettelijke verplichtingen (b.v. belastingaangifte).
 • Wij noteren de volgende gegevens in uw medisch dossier: NAW gegevens, telefoonnummer, email adres, zorgverzekeringnummer, burgerservicenummer, medische gegevens en relevante maatschappelijke gegevens, woon en werk situatie, verwijzer en of behandelend medisch specialist/huisarts.
 • Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar noteren wij NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres beide ouders. Schriftelijke toestemming beide ouders.
 • Bewaartermijn medisch dossier: 15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging.
 • Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de behandeling is afgrond of bij verwijzing na een andere behandelaar. Indien wij om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.
 • Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd: NAW gegevens, geboortedatum, BSN, behandel en declaratiedatum, korte omschrijving van het type behandeling en de prestatiecode, bijvoorbeeld; 24104 acupunctuur, de kosten van het consult.
 • Uw rechten:
  Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens. Wij noteren uw toestemming in uw dossier. Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is. U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)* U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Met betrekking tot het gebruik van email als het contactformulier via de website (www.chimed.nl) maken wij gebruik van een beveiligd systeem.
 • Voor de administratie van uw medisch dossier maken wij gebruik van professionele en beveiligde software. En beschikken over een protocol datalekken.


Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG.

Gratis Balansgids

Download nu de gids met vijf tips om zelf jouw hormoonbalans te verbeteren